سمندري او بېړۍ

کوسکو کانټینر- بیړۍ 1
Cosco-کانټینر-Ship2

د کوسکو کانټینر کښتۍ

Qingdao-سمندر-ګوینګ-ویسل1
Qingdao-سمندر-ګوینګ-ویسل2
Qingdao-سمندر-ګوینګ-ویسل3

د کینګداو سمندري کښتۍ

315f9a24-2623-4770-8d40-c3c24c408085
f59c0168-54c8-4b3d-b96a-e65124a6ae4f
985ed2e3-7e55-4429-a89b-045a991895f4

Zhongshan کیلي سمندري تجهیزات